Риби

Риби в Черно море

Барабуня,Султанка(Mullus barbatus ponticus)

barabuniaХарактеристика:

Личинките и малките рибки се различават от възрастните по външния си вид и начин на живот - те са по - пордълговати, със заострена муцуна и обитават повърхностните слоеве.

Дължина на тялото: до 21 см.

Тегло: до 140 гр.

Разпространение: навсякъде в Черно море.

Полово  съзряване: на 1 - 2 години.

Размножаване: през юни - септември.

Хранене: малките - със зоопланктон, а възрастните - с дънни безгръбначни и дребни риби.

Пределна възраст: 10 - 12 години.

Крайбрежна морска риба. На възраст около 1,5 месеца преминават към дънен начин на живот и придобиват белезите на възрастните риби. Извършва размноожителни и зимувални миграции. Зимува около Босфора, като на пролет мигрира на север към българското крайбрежие за размножаване и угояване. На есен се връща обратно. Има незначителен дял за стопанския риболов на България.

 

Зарган,морска бекаса(Belone belone)

zarganХарактеристика:

Морска, стадна, пелагична риба;

Дължина: до 70 см.

Тегло: до 70р.

Разпространение: в Черно, Средиземно море и Атлантическия океан.

Полово съзряване: на 1 - 2 год.

Размножаване: през април - септември.

Хранене: предимно с риба.

Пределна възраст: 9 години.

Не понася колебания в солеността. През есента навлиза в Мраморно море за зимуване. Ценен стопански вид. В България се ловят незначителни количества. Минималният допустим размер за улов  според закона у нас е 35 см.

 

Зъбар

Характеристика:

Умерено удължено, високо,странично  сплеснато, гърбаво, покрито със средно големи ктеноидни люспи тяло;

Голяма уста, отпред на всяка челюст с по 4 остри зъба, от които задните са по-големи, тези зад тях и страничните са твърде малки;

Малки очи, чийто диаметър е по-малък от междуочното пространство.

Странична линия  с 62 - 64 люспи;

На долната част на хрилното капаче има голямо жълто петно,простиращо се и върху междухрилното капаче;

Хищна риба.

Дължина: до 1м, рядко 1,4м.

Тегло: до 10 кг.

Разпространение: В Атлантическия океан покрай бреговете на Европа и Африка, Средиземно и прилежащите към него морета, рядко срещан вид в Черно море.

Лятно време се придържа към бреговата ивица, а зимата се оттгегля в дълбините.

 

Калкан(Psetta maxima maeotica)

kalkanХарактеристика:

Тяло  с ромбовида форма, покрито с канонични костни образувания;

Устата е  с голяма долна челюст, издадена напред и остри зъби.

Дължина: до 50 - 60 см.

Тегло: до 6 кг.

Разпространение: ендемичен подвид за Черно море.

Полово съзряване: на 3 - 5 години.

Размножаване: през април - май.

Пределна възраст: 10 - 12 години.

Хранене:предимно с попчета, меджид,сафрид, цаца, ракообраазни и мекотели.

Местообитание: пясъчен грунд.

Образува зимни струпвания на дълбочина 70-90 м. През лятото има петнисто разпределение  на дълбочина 40-60 м. Един от най-ценните за Черно море стопански видове. Поради силната риболовна преса запасите му са намалени. Минимален допустим размер за улов според закона у нас е 45 см.

 

Карагьоз,Дунавска скумрия(Alosa pontica)

karagiozХарактеристики:

Удължено, ниско, странично сплеснато, със силно изразен коремен кил от шиповидни люспи тяло;

Еднакво  дълги челюсти;

По хрилните капачета се наблюдават ясно изразени радиални бразди.

Дължина: до 38 см.

Тегло: до 700 гр.

Разпространение: в Черно море и Азовско море.

Пределна възраст: 7 - 8 години.

Полово съзряване: на 3 - 4 години.

Хранене: личинките се хранят главно с ротатори и водорасли , а възрастните - предимно с риба и висши ракообразни.

Проходна риба. Зимува в Черно море ,а за размножаване навлиза в река Дунав  и други големи реки. Образува две форми, различаващи се по своята биология: едра и дребна. Едрата расте по - бързо, достига по-големи размери ,по-студенолюбива  е и навлиза по - рано в реките.  Ценен стопански вид, обект на промишлен риболов. Минимално допустим размер за улов според закона у нас е 22см.

 

Лефер(Pomatomus saltatrix)

leferХарактеристика:

Стадна, топлолюбива риба;

Дължина: 70 - 100 см.

Тегло: 15, рядко 20кг.

Полово съзряване: на 2 - 3 години.

Размножаване: през юли - септември.

Разпространение: в тропичните и субтропичните части на Атлантическия, Индийския и южните части на Тихия океан, в Черно море се среща сравнително рядко.

Хранене: младите риби - със зоопланктон и ларви на мекотели, а възрастните риби - изключително с риба.

Местообитание: открити морски райони.

Извършва размножителни, хранителни и зимувални миграции. Появява се през май - юни пред българските брегове, зимува в Мраморно море. Нараства бързо. Ценен стопански вид. Минималният допустим размер за улов според закона у нас е 28 см.

 

Лихнус

lihnusСемейство: Попчета

Характеристика:

Сравнително голям си размер и леко сплесканата отгоре глава с големи бузи;

Вид проходна риба;

Разпространение: в Черно и Азовско море.

Дължина: до 35 - 40см.

Тегло: 600гр.

Пределна възраст: 8 години.

Полово съзряване: на три години.

Размножаване: веднъж годишно от февруари до май, като полага хайвера си под и между камъните.

Местообитание: пясъчни-каменисти дъна, в близост до мидените полета. В реките навлиза много рядко.

Хранене: Основно с миди, охлюви и дребни ракообразни.

 

Морска котка (Dasyatis pastinaca)

morskakotkaХарактеристика:

Гръбно - коремно сплеснато с формата на  тяло;

Гладка кожа  с малобройни шипчета;

Добре обособена опашка, въоръжена с дълъг до 37см шип, който съдържа отровен секрет.

Дължина: при женските - до 1 м, а при мъжките - до 85 см.

Тегло: 6 - 10 кг.

Разпространение: в Атлантическия океан, Средиземноморския басейн и Черно море.

Размножаване: през лятото. Яйце - живородни риби. Зародишите се изхранват от  жълтъка на яйцата. Храносмилателната им система  е свързана с тази на майката чрез тънки израстъци. Раждат се до  32 оформени малки.

Хранене: с дребни риби, ракообразни и други дънни животни.

Дънен, морски, топлолюбил вид.Няма стопанско значение. Ловят се единични екземпляри.

 

Морска лисица(Raja clavata)

morskalisicaХарактеристики на тялото:

24-32 едри шипа върху средната линия;

Дължина на тялото: при  женските до 125 см, а при мъжките - до 75 - 80 см.

Разпространение: по европейските и северноафриканските брегове на Атлантическия океан, Средиземно, Адриатическко и Черно море.

Местообитание: крайбрежията.

Размножаване: март - юли ( в Черно море ) . Оплождането е вътрешно, непосредствено преди отлагането на яйцата. Всяко от яйцата е включено в специална рогова капсула с израстъци, които я задържат по подводни субстрати. Развитието продължава 4 - 5 месеца. Малките се раждат с резорбирано жълтъчно мехурче с размери 12 - 13 см.

Храннене: с дънни риби, ракообразни, мекотели и др.

Няма стопанско значение.

 

Морски кефал(Mugil cephalus)

chernomorskikХарактеристика:

Морска, стадна пелагична, бързо подвижна, топлолюбива риба;

Покрито с едри люспи тяло;

Широка глава, гръбно - коремно сплесната, с големи очи;

Дължина:до 60 - 75см.

Тегло: до 3 - 4 кг.

Разпространение: в тропичните, субтропичните и умерените зони на океаните, включително Черно море, прележащите му езера и устия на реки.

Размножаване: през юни - септември в открито море.

Хранене: за отхранване се отправя в крайбрежната зона и прилежащите и водоеми. Храни се с детрит, растителни обраствания, бентос и др.

Полово съзряване: 2 - 3 год.

Понася големи колебания в солеността. Морският кефал зимува на юг и в дълбочина.  Ценен стопански вид. Нараства най-бързо от кефаловите риби. Минимално допустимия размер за улов според закона у нас е 25 см.

 

Паламуд,Торук(Sarda sarda)

palamudХарактеристики на тялото:

Добре развит кил странично върху опашното стебло. Първата гръбна перка почти се допира до втората,с лед нея има 7 до 10, а след аналната 6 до 8 малки перки. Основите на първата гръбна, коремните и гръдните перки се намират в жлебове, в които могат да се прибират.

Дължина на тялото : до 65 см.

Тегло: до 2,5 - 4 кг.

Разпространение: в Атлантическия океан, по бреговете на Северна Америка, Европа и Африка.

Размножаване: през юни в повърхностните води.

Полово  съзряване: на 1 - 2 години.

Хранене:  Личинките и малките рибки -  със зоопланктон, а възрастните са хищници.

Пелагична, стадна, бързо движеща се риба. Зимува в Средиземно и Мраморно море. Напролет  навлиза в Черно море за отхранване и размножаване. Нараства бързо. Ценен стопански вид с намалена численост. Минилано допустимият размер за улов според закона у нас е 28 см.

 

Писия(Platichtys flasus luscus)

pisiaХарактеристика:

Несиметрично, силно странично сплеснато тяло;

По протежение на основата на гръбната и аналната перка се наблюдават дребни шиповидни костни зрънца;

Зад очите и над хрилното капаче има костен гребен;

Крайбрежна дънна риба

Дължина: до 25 - 30 см.

Теглодо 400гр.

Разпространение: в Черно и Азовско море и прилежашите им лимани, крайморски езера и устия на реки.

Полово съзряване: на 2 - 3 години.

Пределна възраст: 10 години.

Хранене: с червеи, дребни риби, ракообразни и мекотели.

Понася големи колебания в солеността. Числеността и е критично маналена поради загубата на местообитания и антропогенния натиск. Няма стопанско значение.

 

Сардина,сардела(Sardina pilchardus)

sardinaХарактеристика:

На коремната страна се образува кил от нееднакви люспи;

Зад горната част на хрилните капачета има тъмни кръгли петна, разположени в един ред по посока към опашката;

Морска, стадна, топлоюбива риба;

Дължина: до 20 см.

Тегло: до 30 гр.

Разпространение: по африканското крайбрежие на Атлантическия океан, Средиземно море и прилежащит му морета, в Черно море е разпространена навсякъде.

Полово съзряване: на  2 години при дължина 13 см.

Хранене: Храни се с фитопланктон, зоопланктон и хайвер на риби.

Нараства  бързо. Извършва размножителнии и хранителни миграции. В България има стопанско значение. Попада случайно в уловите.

 

Сафрид(Trachurus mediterraneus ponticus)

safridДължина : до 55 см.

Тегло: до 1,3 кг.

Разпространение: в Черно, Мраморно и Азовско море.

Пределна възраст :15 години.

Полово съзряване: на 2 години.

Размножаване: през юни - август.

Хранене: с дребни риби

Образува 2 форми: дребна с по - бавен темп на растеж и едра - с по - бърз. Морска,  топлокюбива, пелагична стадна риба. Ценен стопански вид за Черно море. Минимално допустимият размер за улов у нас е 12 см.

 

Скумрия(Scomber scombrus)

Семейство: Костурови.

Дължина на тялото: до 50 см.

Черноморската скумрия зимува в Мраморно море, в Черно море идва, за да се изхрани - край българските брегове минава през април - юни и се връща през септември - януари. Черноморската скумрия е една от застрашените риби в Черно море.

 

Черноморска пъстърва

Характеристика:

Опашният плавник няма никаква стреловидност,задният му край е като отрязан с ножица;

С окръглено тяло с отлична обтекаемост;

Солидна глава;

Голяма уста със здрави челюсти, осеяни със ситни зъбки;

Големи очи,оцветени в златисто.       

Дължина:80-90 см.

Тегло: 7-8 кг.

Скорост на плуване: 40-50км/ ч.

Разпространение: Все още се среща и в Черно море.

 

Черноморска  бодлива акула,морско куче(Squalus acanthias)

Характеристика:

Образува малки стада в близост до дъното;

Късите шипове на гръбните перки;

Живороден вид.

Дължина: до 1,5 м.

Тегло: до 7 кг.

Разпространение: почти космополитен вид в моретата и океаните на умерено топлите и умерено хладните зими.

Местообитание: както откритите води, така и крайбрежната зона.

Полово съзряване: след достигане на дължина от 70 до 80 см.

Размножаване: през април - май.Яйцата ( до 40 броя ) са поместени в желатинови капсули. Развиват се в разширения на яйцепроводите в продължение на 18 - 22 месеца. Малките се раждат  с размери 20-27 см.

Пределна възраст: 25 години.

Не напада хора. Обект е на стопански риболов. Минимално допустимият размер за улов според закона у нас е 90 см.

 

Черноморски меджид(Merlangius merlangus euxinus)

Характеристика:

Дължина: до 20 см.

Тегло: до 200 гр.

Разпространение: по  европейските брегове на Атлантическия океан, включително Средиземноморския басейн, в Черно море се среща подвида Merlangius m. Euxinus, разпространен навсякъде по българското крайбрежие.

Полово съзряване: на 1 - 2 години при размери около 10 см.

Размножаване: почти целогодишно, но най - масово през ноември-април.

Пределна възраст: 6 години.

Хранене:с ракообразни, червеи, мекотели и малки рибки.

Морска, пелагична, студенолюбива риба. Образува малки стада в придънните слоеве на дълбочина 50 - 100 м. През пролетта и лятото се изтегля в крайбрежната зона за отхранване. Обект на стопански риболов. Минимално допустимият размер за улов според българския закон е 12 см.

                      

Черноморски сафрид

Хатактеристика:

Сребриста, с  тъмнозеленикав синеещ се гръб;

Без люспи, но с големи люспи в ясно очертаната странична линия;

Голяма глава с уста с мощна челюст със ситни зъбки;

Стадна пасажна риба.

Дължина: до 20см.

Тегло: 100 гр, в редки случаи и по-големи размери до 1кг.

Хранене: По-ситните риби - със зоопланктон, а едрите с рибки( хамсийки и цаци )

Категория:

Свързани статии с тази, която четете...