Птици

Яребица (Perdix perdix L.)

1. Разпространение

Видът е повсеместно разпространен в Европа без най-северните райони на Скандинавския полуостров, в Русия и част от Азия. Гнезди от Пиринейския полуостров и Великобритания на изток до Алтай. На юг се среща до Апенинския, Балканския и Арабския полуостров. Цветът на оперението при яребицата варира твърде много, дори при индивидите от един и същ подвид. Като географска закономерност се отбелязва, че от запад на изток цветът се променя от червеникав на сив и че кестеняво-червеникавите петна и ивици върху горната страна на тялото изчезват.

Прочети още...

Колхидски фазан (Phasianus colchicus colchicus L.)

1. Разпространение

Колхидският фазан е бил разпространен в Югоизточна Европа (Тракийската низина), на изток от Черно море в Задкавказието (областта Колхида в Грузия), Североизточен Азербайджан, Южна Армения и Северозападен Иран. В нашата страна колхидският фазан в миналото е бил широко разпространен в Югоизточна България – от средното течение на р. Марица до Черноморското крайбрежие.

Прочети още...

Глухар (Tetrao urograllus L.) (Tetraonidae)

1. Разпространение

Глухарът в систематично отношение принадлежи към семейство Кокошки и е разпространен в Европа и Северна Азия. Орнитолозите на основата на клиналната му географска изменчивост описват различни негови подвидове. У нас се среща Централноевропейкия подвид T. u. major Brehm.

Прочети още...

Гургулица

Физически характеристики

Гургулицата е най-дребният представител на гълъбовите птици у нас. На дължина достига 26-28 см, а теглото й не надминава 200 гр. Дребните пера по крилните надкрилия са с оранжаво-кафяви и черни петна, особено рязко подчертани при мъжките екземпляри, което създава впечатление за люспест ръждиво-кафяв цвят на горната част на тялото й.

Прочети още...