Птици

Горски бекас (Scolopax rusticola L.)

1. Разпространение

Горският бекас населява Европа, Сибир и Япония, среща се на Британските острови, в Мала Азия и Хималаите. Зимува от Западна и Южна Европа и Северна Африка, до Югоизточна Азия. У нас се среща по време на прелетите - ранна пролет и късна есен (октомври - ноември). Отделни екземпляри рядко остават да мътят и да зимуват у нас.

Прочети още...

Обикновена дива патица (зеленоглавка) (Anas platyrhynchos L.)

1. Разпространение

Обикновената дива патица е широко разпространен вид в Северното полукълбо. Среща се в Европа, Азия, Северна Америка, Южна Гренландия и Северна Африка.

У нас е постоянен и прелетен ловен вид. През лятото остава да гнезди в малки количества, но през зимата масово идва от север и се задържа дълго. Около язовирите и по-големите водоеми при мека зима остава до пролетта. В края на февруари - началото на март започва пролетния прелет и през нашата страна преминават патиците, които са зимували в по-южните райони.

Прочети още...

Гургулица (Streptopelia turtur L.)

1. Разпространение

Видът екологически е силно пластичен и обитава широк ареал на разпространение. Гургулица се среща в Европа и част от Азия. У нас гнезди в цялата страна в районите, заети от нискостъблени гори. Гургулицата е прелетна птица. Тя зимува в Сахара и Судан. У нас идва през април, а септември - октомври отлита н юг.

Прочети още...

Тракийски кеклик (Alectoris chukar Gray)

1. Разпространение

Ареалът на тракийския кеклик обхваща югоизточните части на Балканския полуостров, Кавказ, Мала-, Предна-, Средна- и Централна Азия до Северна Индия. На север достига 55° с.ш., а на юг е разпространен до Синайския полуостров, Афганистан и Пакистан.

У нас се среща в Югоизточна България. Най-многочислен е в Харманлийско, Хасковско, Кърджалийско, Свиленградско, Елховско, Сакар и в някои райони на Сливенски и Бургаски окръг.

Прочети още...

Планински кеклик (Аlectoris graeca Meisner)

1. Разпространение

Планинският кеклик е Източносредиземноморски вид. Разпространението му обхваща о-в Сицилия, Апенинския полуостров, Северна Италия южните части на Швейцария, Германия, Австрия и значителна част от Балканския полуостров. В България се среща почти във всички планини, с изключение на Странджа, Сакар и Източните Родопи.

Прочети още...