Дивеч

Дива свиня (Sus scrofa)

Дивата свиня (Евразийска дива свиня) (Sus scrofa) е бозайник от разред Чифтокопитни. Родоначалник е на домашната свиня. Среща се и в България.

Физическа характеристика

Страничните пръсти са добре развити

* Дължина на тялото: до 205 см

* Височина при холката: до 120 см

* Тегло до 350 кг

Прочети още...

Муфлон (Ursus arctos)

1. Разпространение

Муфлонът обитава скалисти райони, гори и планини в Европа и Близкия Изток. В България е реинтродуциран, развива се отлично и числеността му е около 2 500 бр.

Прочети още...

Eлен - лопатар (Dama dama)

1. Разпространение

Еленът-лопатар произхожда от средиземноморските острови, откъдето е бил разселен по изкуствен начин в много европейски страни. У нас е аклиматизиран преди около 70 години, но на свобода се развъжда през последните 25-30 години. Понастоящем се среща почти повсеместно. Числеността му у нас е около 50 000 бр.

Прочети още...

Благороден елен (Mustela nivalis)

1. Разпространение

Благородният елен се среща в Средна и Западна Европа, европейската част на Русия, Средна Азия, Далечния Изток и в някои други райони. У нас е повсеместно разпространен в планинската и равнинна част на страната. Според ловната статистика числеността му възлиза на около 23 000 бр.

Прочети още...

Вълк (Canis lupus)

1. Разпространение

В недалечното минало видът е бил повсеместно разпространен в целия свят. Вълците са евробионтни видове и живеят при разнообразни природни условия - гори, тундра, тайга, равнини и планини. В Северното полукълбо свръхинтензивният лов и промяната на естествената им жизнена среда значително са ограничили техния ареал и днес те са отнесени към категорията на застрашените видове.

Прочети още...