Дивечознание

Създаване на убежища

За доброто развитие и поддържане на дивечовите запаси е необходимо дивечът да намира достатъчно убежища, където да се укрива и предпазва от неприятели и лоши климатични условия - проливни дъждове, бури, тежки зими и др., особено през размножителния и зимния период. Убежищата, наричани още ремизи, биват 4 вида:

Създаване на убежища

1. Естествени укрития

Естествените укрития са създадените от природата - гори, храсталаци, дупки, скални навеси и др., в които дивечът се заселва и обитава.

2. Изкуствени убежища

Там, където липсват или са унищожени горските екосистеми и храсталачни формации, е необходимо да се създават изкуствени убежища. Те биват временни и постоянни. Това е особено необходимо в ловно стопанство с открити ловни площи, където има по-голямо количество дивеч.

За опазване на дивеча за тежките зими се строят заслони. Това са леки съоръжения, изградени предимно от дървен материал и покрити с етернитови плочи, папрат, слама, шума и др. Според предназначението си заслоните биват за едър и дребен дивеч и са от типа на временните убежища. В по-модерните ловни стопанства заслоните се строят по проекти, покрити са с керемиди, етернитови плочи, поставени са на бетонни основи и са много по-дълготрайни, те се отнасят към групата на постоянните убежища.

В повечето случаи заслоните се комбинират с хранилки и складове за храна. С тези съоръжения дивечът по-трудно свиква, но веднъж престрашил се, той ги посещава редовно.

През последните години се работи усилено за създаване на по-интензивни ловни стопанства, като всички ловностопански съоръжения се изработват по проекти и се поставят на места, определени по ловноустройствения проект.

Категория: