Дивечознание

Обект и задачи на дивечовъдството

Дивечовъдството е част от ловностопанската наука, която дава теоретични познания за основите на развъждането и отглеждането на дивеча. Като част от научното познание дивечовъдството се развива и като част на животновъдството, но негов обект са дивите или полудивите животни. Поради тази причина то има и свои специфични методи на изследване и проучване.

Естественото разпространение и развъждането на дивеча са подчинени на природните закони и на въздействието на човека. Човекът е успял да изучи начините за регулиране на процесите на естественото възпроизводство на дивечовите ресурси, в съответствие с природните и стопанските условия. Той е установил оптимални условия за развъждането и отглеждането на онези видове и количества дивеч, от които обществото има най-голяма полза. На тази база са разработени и комплекс от мероприятия, с които се реализират основните задачи на дивечовъдството, а именно:

  • подобряване на естествените местообитания на дивеча чрез запазване и обогатяване на естествената растителност, осигуряваща необходимата храна за дивеча през всички годишни времена, подхранване с нови видове храни и стимуланти, които подобряват трофейни и екстериорни качества на ловните видове;

  • осигуряване спокойствието на дивеча и опазването му от болести и неприятели и бракониери;

  • създаване на убежища и укрития, където дивечът може да намери целогодишен подслон и спасение от природни бедствия и при влошаване на атмосферните условия;

  • прилагане на подборния отстрел, чрез който се осигурява поколение само от онези екземпляри, които ще дадат потомство с желаните трофейни и екстериорни качества;

  • регулиране на дивечовите запаси до нормалните за всеки определен район, за да не се допускат пренаселяването му и появата на епизоотии, и намаляване до минимум на вредите от дивеча за горското и селско стопанство;

  • разселване на дивеча с цел задивечаването на дадени райони или подсилване на съществуващите запаси в количествено и качествено отношение;

  • обогатяване на ловната фауна и „опресняване на кръвта”, чрез внасяне и аклиматизиране на нови видове дивеч от други страни.

Провеждането на тези и други допълнителни мероприятия ще доведе до подобряване на естествените условия за развъждането на дивеча и увеличаване на неговите запаси, до подобряване на качествата му, от което нашето общество ще получи повече дивечово месо и трофеи при по-изгодни условия, ще се подобрят условията и ефективността на ловния туризъм, ще се обогатява непрекъснато и природната среда.

Категория: