Дивечознание

Опазване на дивеча

В процеса на продължителната еволюция, вследствие на взаимодействието на организмите помежду им и при взаимодействието им с обкръжаващата среда, са се формирали единни екологични системи, или биогеноценози.

В тези системи всеки организъм заема своето място, играе своята функционална роля, е равноправен и представлява важно звено от екосистемата и хранителната верига.Ако той бъде унищожен, под въздействие на променящата се околна среда или под въздействие на човешката дейност, звеното се прекъсва и изградената през вековете екосистема се разгражда. Не рядко това води до отрицателни последствия за природата и околната среда.

Фауната в нашата страна в сравнение с редица европейски страни е все още относително добре запазена и екологичното равновесие не е нарушено чувствително. В нашата природа обитават повече от 13 хил. вида диви животни, много от които са изчезнали отдавна в други страни на Европа.

Но и у нас поради промяна в климата, развитието на селското и горско стопанство са унищожени или изчезнали в недалечно историческо минало редица ценни видове като тура (дивото говедо), риса, според Русков (1959) последният рис у нас е убит през 1928 г., тетрева, дроплата и др., а плътността и числеността на популациите на мечките, дивите кози, язовците, лешоядите, орлите, глухарите, лещарката и много още видове - застрашително намалели. Дневните грабливи птици се смятаха като безусловно вредни в ловното стопанство и дълго време преследвани и унищожавани. Днес те се сочат за полезни като природни санитари и участници в естествения подбор.

Тъй като Законът за лова третираше повече дивеча от ловната фауна и мероприятията за неговото стопанисване и ползуване, по-късно бе издаден Законът за защита на природата, според който за всички диви животни от нашата фауна трябва да се предвиждат мерки за опазването и рационалното им използуване, като се отделя специално внимание на застрашените от изчезване видове. В Закона за защита на природата се предвижда, в случаите на прекомерно увеличаване плътността на популацията на даден дивеч да се вземат мерки от съответните органи за регулиране й. Съгласно същия закон под режим на специална защита от държавата се поставят отделни, застрашени от унищожаване животински видове, които са от особено стопанско или научно значение.

В последните години страна ни прие редица нови и промени в съответствие с изискванията на ЕС нормативни актове, свързани с опазването на видовете - Закон за биоразнообразието, Закон за лова и т.н. В същото време Република България се явява страна по редица международни конвенции и спогодби - Конвенция за биологичното разнообразие, Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Берлинска конвенция), Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Вашингтонска конвенция, CITIES), Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Боянска конвенция), Конвенция за влажните зони с международно значение, по специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция).

За всички нарушители, които по някакъв начин - пряко или косвено - стават причина за унищожаване или влошаване условията за съществуване на защитените видове, законът предвижда строги санкции, включително и лишаване от свобода.

В резултат на взетите строги мерки от държавата и проведените мероприятия у нас са създадени реални предпоставки за запазване на съществуващите видове, както и за тяхното увеличаване, особено на дивеча, обект на лов. Данните от таксациите показват неговото непрекъснато увеличаване както по количество, така и по видово разнообразие в резултат на аклиматизирането на нови чуждоземни видове. Това наложи и известно регулиране количеството на такива застрашени видове, като чакала и язовеца, а дивата свиня е обект на редовно ловуване.

Категория: