Дивечознание

Стопанско значение на дивеча

Първобитният човек от убитите животни си е набавял не само месо за прехрана, но и кожи за облекло и постеля, оръжия за лов и отбрана. В по-късните исторически епохи дивечът от средство за препитание и оцеляване се превръща в спорт и развлечение за управляващите.

В днешното общество дивечът, съгласно Закона за лова, е общонародна собственост и е от полза за цялото общество.

Значението на дивеча и лова е голямо и многостранно, а международният ловен туризъм сериозен бизнес, изискващ крупни инвестиции и носещ добра печалба. Ловът и ловното стопанство позволяват ежегодно да се добиват голямо количество дивечово месо, стотици хиляди ценни дивечови кожи, ловни трофеи и други продукти. Създават се условия за развитието на значителна търговия с ловни принадлежности и оръжия, с дивечово месо и кожи, с ловни кучета и трофеи.

В същото време ние не можем да не подчертаем и значението на дивеча като жива украса на природата и като незаменим помощник на човека в борбата му с вредните насекоми, с гризачите и плевелите в селското стопанство.

Еколого-икономическите условия и природните дадености на нашата страна позволяват отглеждането на голям брой животни, имащи важно ловностопанско значение. Това дава възможност за развитието на международния ловен туризъм, фото-лов, изучаване на живота на ловните видове и пр. Всичко това прави нашата страна желана дестинация на познавачите на лова и природата от Европа и света.

Категория: