Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие започва участието си в проект за подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие

logo OBSHTO

Европейски фонд за морско дело и рибарство

 

Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. започва участието си в проект за подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие

На 20.07.2021 г. Председателят на Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-77/20.07.2021 по проект "Подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие" по процедура BG14MFOP001-4.060 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Европейски фонд за морско дело и рибарство.

Основната цел на проекта е подобряване на средата на живот в община Поморие чрез създаване на възможност за местното население и за гостуващите туристи да се запознаят по-отблизо с морското й културно наследство.

Една от основните дейности е подобряване на състоянието на съществуващ обект от средата за живот в гр. Поморие - сграда, собственост на кандидата Ловно рибарско дружество „Гларус” чрез реконструкция и преустройване с цел препръщането й в образователен/експозиционен център за представяне на морското културното наследство на територията на община Поморие.

Проектът е с продължителност 24 месеца и предвижда текущ ремонт на помещенията, поставяне на топлоизолация на сградата, както и доставка на необходимото оборудване/обзавеждане с цел създаване на по-добри условия за създаване на експозиционен център за представяне на морското културно наследство в гр. Поморие.

За да бъде създаден образователен/експозиционен център за представяне на морското културно наследство на територията на МИРГ Поморие, кандидатът предвижда закупуване на съответното обзавеждане за експозиции, както и различен вид техника като мултимедиен проектор и екран за прожектиране на филми, свързани с рибарството в региона. На външен ЛЕД екран ще бъдат представяни стари фотографии свързани с поминъка в региона през годините и кратки рекламни спотове, създадени в изпълнение на проектното предложение.

Реализацията на проекта ще допринесе за иновативното представяне на един от основните поминъци в Поморие в миналото и за повишаване привлекателността на рибарския район.

Стойност на БФП (100%): 66 796,17 лв. без ДДС
Европейско финансиране (85%): 56 776,74 лв.
Национално съфинансиране (15%): 10 019,43 лв.

Категория: