Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус" - 14.05.2023г.

newsThumbnail 986 CaptureПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ „Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №4-4/23 и по инициатива на УС ще проведе редовно отчетно - изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 14.05.2023г. от 9:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис I“ №55, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2022г. и за мандата 2018г.-2022г., ГФО за 2022г. и освобождаване на УС от отговорност и за мандата.

2. Отчет за дейността на контролния съвет за 2022г. и за мандата 2018г.-2022г. и освобождаване на КС от отговорност и за мандата.

3. Избор на ръководни органи на „Ловно-рибарско дружество „Гларус“, членове на Управителния съвет, Председател на Управителния съвет, заместник Председател, Председател и членове на контролния съвет

4. Определяне размера на членския внос и други съпътстващи вноски за 2024г., съгласно Устава на Сдружението.

5. Приемане на бюджет и финансов годишен план за дейността на Сдружението за 2023г.

6. Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС – СЛРБ.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден, при същият дневен ред в 10:00 часа.

11.04.2023г. Председател на УС:
/Дончо Дончев/

Категория: