Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус" - 14.05.2022г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ „Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №3-3/22 и по инициатива на УС ще проведе редовноотчетно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 14.05.2022г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис I“ №55, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021г. , ГФО и освобождаване на УС от отговорност.

  2. Отчет за дейността на контролния съвет за 2021г и освобождаване на КС от отговорност.

  3. Определяне размера на членския внос и други съпътстващи вноски за 2023г., съгласно Устава на Сдружението.

  4. Приемане на бюджет и финансов годишен план за дейността на Сдружението за 2022г.

  5. Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС – СЛРБ.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден, при същият дневен ред в 11:00 часа.

29.03.2022г. Председател на УС:

/Дончо Дончев/

Категория: