Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус" - 26.06.2021г.

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №4-5/21 и по инициатива на УС ще проведе редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 26.06.2021г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис 1“ №55, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020г. , ГФО и освобождаване на УС от отговорност.

  2. Отчет за дейността на контролния съвет за 2020г. и освобождаване на КС от отговорност.

  3. Приемане на нов Устав на Сдружението.

  4. Определяне размера на членския внос и други съпътстващи вноски за 2022г., съгласно Устава на Сдружението.

  5. Приемане на бюджет и финансов годишен план за дейността на Сдружението за 2021г.

  6. Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС – СЛРБ.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден, при същият дневен ред в 11:00 часа.

Председател на УС:

20.05.2021г.

Категория: