Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус"

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №132 и по инициатива на УС ще проведе редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 18.07.2020г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис 1“ №55, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019г. , ГФО и освобождаване на УС от отговорност.

  2. Отчет за дейността на контролния съвет за 2019г и освобождаване на КС от отговорност.

  3. Приемане на бюджет и финансов годишен план за дейността на Сдружението за 2020г.

  4. Определяне размера на членския внос и други съпътстващи вноски за 2021г., съгласно Устава на Сдружението.

  5. Взимане на решение относно членството в НЛРС – СЛРБ.

  6. Приемане на нов Устав на Сдружението.

  7. Вземане на решение за закупуване и продаване на имущество на сдружението, както и бракуване.

  8. Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС – СЛРБ.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 11:00 часа.

Категория: